شنبه ، ۷ خرداد ۱۴۰۱

آیت الکرسی

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

خواندن آیت الکرسی در خواب ، صاحب مقام و منزلت شدن خواننده آن است .

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر درویش بود. توانگر شود و اگر بیمار بود، شفا یابد. اگر غمگین است شادمان شود، اگر بنده بود آزاد گردد.

* اگر بیند آیت الکرسی (آیه 255 سوره بقره) را خواند، دلیل که از آفت ها ایمن شود و کارش بالا گیرد.

قبلیآهنگر
بعدیآینده نگری