سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

آینده

در سر زمین رویاها آمده:

آینده خود را درخواب می بینید : فرصت این را پیدا می کنید که یک کدورت قدیمی را از میان بردارید .

آینده شما خوب نیست : شادی

آینده فرزندانتان : خوشبختی

قبلیآینده نگری
بعدیآیینه