سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

آینده نگری

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب دیدید که از آینده باخبر هستید، بیانگر آن است که در شغل و کار کنونى شما تغییر و تحولات وسیعى به وجود آمده و شما در این راه رنج و درد بسیار زیادى را تحمل خواهید کرد.

قبلیآیت الکرسی
بعدیآینده