یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

ابراز علاقه

در سر زمین رویاها آمده:

یک زن متشخص به شما ابراز علاقه میکند :حقارت و شرمساری

یک سیاستمدار یا تاجر به شما ابراز علاقه میکند :نتایج عالی در کارها

یک شخصیت مهم به شما ابراز علاقه میکند: احترام و امتیاز

دوستان به شما ابراز علاقه میکند : ناراحتی

قبلیآیات قرآن