سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

ابزار

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن هر ابزاری در خواب ، نشانه کشیدن رنج و سختی برای انجام کاری است.

2ـ دیدن ابزار شکسته و مستعمل در خواب ، علامت آن است که مرگ یا بیماری سخت یکی از دوستان یا نزدیکان شما را تهدید می کند.

قبلیابریشم
بعدیابزار جراحی