یکشنبه ، ۸ خرداد ۱۴۰۱

ابزار جراحی

آنلی بیتون می گوید:

دیدن وسایل و ابزار در خواب ، نشانه آن است که از مسئولیتی و بی اعتنایی دوستی نسبت به خود رنج خواهید برد.

قبلیابزار
بعدیابزار کار