چهارشنبه ، ۸ تیر ۱۴۰۱

اتاقک

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب خود را در اتاقک کشتى دیدید، به معناى آن است که درگیر دعوایى مى‏شوید که به دادگاه کشیده مى‏شود و به خاطر به اثبات نرسیدن حرف‏هاى شاهد، در دعوا شکست مى‏خورید.

قبلیاتاق کنفرانس
بعدیاتو کردن