یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

اتاق پذیرایی

در سر زمین رویاها آمده:

خود را در یک اتاق پذیرایی می بینید : یک کارسخت در انتظار شماست.

در اتاق پذیرایی یک زن زیبا هستید : از یارتان جدا خواهید شد .

در اتاق پذیرایی یک زن زشت و بد هیبت هستید : مشاجره

خواب ببینید که در اتاق پذیرایی معاشقه میکنید : مورد آزار و مواخذه قرار خواهید گرفت .

یک اتاق پذیرایی را مرتب میکنید : نتایج عالی درامور عشقی

یک اتاق پذیرایی پر از اشیاءکمیاب : ناراحتی و نا امیدی.

قبلیاتاق
بعدیاتاق خواب