سه شنبه ، ۲۸ دی ۱۴۰۰

اتاق کنفرانس

لیلا برایت می گوید:

دیدن اتاق کنفرانس در خواب، بدین معنا است که در آینده با افرادى برخورد مى‏کنید که براى شما ارزش خاصى خواهند داشت.

قبلیاتاق خواب
بعدیاتاقک