شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

اتوبوس

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید سوار بر اتوبوس از خیابانها می گذرید ، علامت آن است که وعده هایی احمقانه به خود خواهید داد. با دوستان خود نیز اختلاف پیدا می کنید.

قبلیاتو کردن
بعدیاتوماتیک