یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

اتوماتیک

در سر زمین رویاها آمده:

دستگاههای اتوماتیک : یک تغییر خوشایند.

عکس المعهای شما اتوماتیک است : نقاط ضعف شما نمایان میشود.

از قدرت اتوماتیک ناخودآگاه درخودتان لذت میبرید : حوادث خوشایند و شاد ولی ناگهانی .

از دستگاههای اتوماتیک استفاده میکنید: پول به دستتان میرسد.

قبلیاتوبوس
بعدیاتومبیل