سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

اثاث منزل

آنلی بیتون می گوید:

دیدن اثاث منزل در خواب، نشانگر اتفاقات ناخوشایند است.

در سر زمین رویاها آمده:

اثاثیه زیبا : درآمد مالی شما کافی خواهد بود.

اثاثیه معمولی : شما به طبقه متوسط تعلق دارید.

یک زن ثروتمند اثاثیه زیبا دارد : او مرتکب دیوانگی خواهد شد .

یک شخص از طبقه متوسط خواب اثاثیه زیبا ببیند : شانس بزرگ در عشق.

یک کارمند دفتری خواب اثاثیه منزل ببیند : موفقیت مالی.

http://tabir.persiangig.com

قبلیاتومبیل
بعدیاجاره