یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

اجاره

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب دیدید که مکانى را اجاره کرده‏اید، بدین معنا است که در امور شخصى خود به دیگران وابسته‏اید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب دیدید که مشغول پرداخت اجاره‏ى خانه‏ى خود هستید، دلالت به آن دارد که منافع مالى قابل توجه‏اى به دست خواهید آورد. اگر در خواب دیدید که قادر به پرداخت اجاره بهاى خود نیستید، نشانه‏ى آن است که از روابط اجتماعى با دیگران سود اندکى خواهید برد.

در سر زمین رویاها آمده:

شما یک اجاره نامه را امضا میکنید : عدالت درتعیقب شما خواهد بود.

از یکنفر میخواهید که یک اجاره نامه را امضا کند : زندان

یک اجاره نامه را باطل میکنید : آینده شما نامعلوم است.

برای اجاره بدنبال مستاجر میروید : با یک دشمن آشتی خواهید کرد.

یک خانه اجاره میکنید : مراقب رقیب باشید.

یک مغازه اجاره میکنید : کارهای شما بخوبی پیش خواهند رفت .

زمین اجاره میکنید : شانس در روابط اجتماعی .

http://tabir.persiangig.com

قبلیاثاث منزل
بعدیاجاق