یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

اجاق گاز

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن اجاق گاز در خواب ، نشانه آن است که با پادرمیانی شما ، اختلاف و اندوه از بین می رود.

2ـ اگر دختری خواب ببیند روی اجاق گاز غذا می پزد ، نشانه آن است که با سپاسگذاری و قدردانی افراطی خود ، دوست صمیمی خود را از دست می دهد.

* مهمترین‌ بخش‌ نمادین‌ این‌ خواب‌ می گوید ممکن‌ است‌ در رابطه‌ بابچه‌دار شدن‌ ترس‌ و وحشت‌ شدیدی‌ را تجربه‌می‌کنید و یا سخت‌ در انتظار آن‌ هستید. گفته‌می‌شد که‌ اجاق‌ یا فر گرم‌ به‌ منزله‌ باروری‌،مثمرثمر بودن‌ و یا مثبت‌ اندیشی‌ است‌، در حالی‌که‌ اجاق‌ سرد و خاموش‌ تعبیری‌ برعکس‌ دارد. اگرچه‌، اجاق‌ و فر در کل‌ نمایانگر خانه‌داری‌ وپخت‌ و پز نیز هستند.

http://tabir.persiangig.com

قبلیاجاق
بعدیاجبار به زور