یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

اجبار به زور

در سر زمین رویاها آمده:

کسی را مجبور به انجام کاری میکنید : دیگران بر شما نفوذ دارند .

دیگران را به زور مجبور میکنید : امیدهای شما برآورده میشود .

یک زندانی را مجبور به کاری میکنید : نا امیدی و رنج

یک صندوق را به زور باز میکنید : یک گاو صندوق خواهید خرید .

قبلیاجاق گاز
بعدیاجداد