شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

اجداد

لوک اویتنهاو می گوید :

اجداد : زیان و ضررهای ناخواسته
مضطرب : ممکن است که شانس خوبی در کارها داشته باشید

در سر زمین رویاها آمده:

شما پدربزرگ یا مادر بزرگ هستید : آرزوهایتان برآورده میشوند.

با پدر بزرگ یا مادر بزرگ صحبت میکنید : 1- ارث 2- مرگ ناگهانی

بچه های کوچک به همراهی پدر یا مادر بزرگشان شما در سلامتی کامل خواهید بود.

http://tabir.persiangig.com

قبلیاجبار به زور
بعدیاحترام