سه شنبه ، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

احترام

در سر زمین رویاها آمده:

به شما احترام می گذارند : زندگی شما مملو از شادی میشود.

شما احترامتان را از دست میدهید : یکی از دوستانتان میمیرد .

به اشخاص دیگر احترام میگذارند : ضرر مالی

قبلیاجداد
بعدیاحتضار