سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

احتضار

لوک اویتنهاو می گوید :

جان دادن : یک سلامتی قدرتمند
دیدن کسی که جان میدهد : نشانه خوب برای کسی که او را درحال جان دادن میبینیم
زنی در حال جان دادن: از دست دادن یک ارث ، یا یک نیابت

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال احتضار هستند ، نشانه آن است که شما و دوستانتان بداقبال هستید.

2ـ اگر در خواب خود را در حال احتضار ببینید ، علامت آن است که با بی توجهی خود ارزش کارتان را کم می کنید و همچنین بیماریی شما را به مرگ تهدید می کند.

3ـ اگر در خواب حیوانات وحشی را در حال احتضار ببینید ، نشانه آن است که از خطری خواهید گریخت.

4ـ اگر خواب ببینید حیوانات اهلی در حال احتضارند ، علامت آن است که با آرامش و تسلط بر خود با هر وضعیتی روبرو می شوید.

http://tabir.persiangig.com

قبلیاحترام
بعدیاحتیاج