یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

احتیاج

لیلا برایت می گوید:

احساس نیاز در خواب، نشانه‏ى پند و اندرز است.

در سر زمین رویاها آمده:

شما محتاج هستید : بدبختی

شما احتیاج به دکتر دارید : پول به دستتان میرسد .

احتیاج به پرستار دارید : کارهای سودمند .

احتیاج به خدمتکار دارید : کارهایتان با مخالفت دیگران مواجه خواهند شد .

محتاج به عشق هستید : یک شراکت از هم پاشیده میشود.

احتیاج به یک دوست دارید : خوشبختی

دیگران احتیاج دارند : کارهای سودمند در انتظارتان است .

http://tabir.persiangig.com

قبلیاحتضار
بعدیاحرام پوشیدن