شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

احرام پوشیدن

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی ببیند که احرام پوشیده، دالّ بر این است که از معاشرت جنسی بیزار است. همچنین احرام پوشیدن در خواب به دوری از گناه یا مسابقه تعبیر شده است.

قبلیاحتیاج
بعدیاحساس غربت