شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

احساس غربت

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

احساس غربت در خواب، جدا شدن از همسر و دوستان است و اگر در این خواب شیون و گریه باشد، خیری در آن نیست.

قبلیاحرام پوشیدن
بعدیاحضار ارواح