شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

احضار ارواح

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید در مراسم احضار ارواح شرکت کرده اید ، نشانه آن است که آشنایی و دوستی با افراد بیگانه ، بر زندگی شما تأثیر منفی خواهد گذاشت.

قبلیاحساس غربت
بعدیاحمق