یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

اخبار

جی اچ میلر می گوید:

اگر در خواب خبر خوشى شنیدید، علامت آن است که خبر بدى به شما مى‏رسد و اگر در خواب خبر بدى شنیدید، نشانه‏ى آن است که خبر خوبى به شما خواهند داد.

قبلیاحمق
بعدیاخراج