شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

اخم

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که اخم کرده و چهرهای عبوس دارد، صاحب دختر شود.

قبلیاخلاق
بعدیادرار