شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

ادرار کردن

اگر ببیند در جایی که نباید ادرار کند، ادرار می کند دلالت بر رهایی از غم و ادای قرض است.
اگر ببیند که ادرارش را می خورد دلالت بر خوردن مال حرام است.
اگر ببیند که ادرارش با خون مخلوط است دلالت بر فرزند مریض است.
اگر ببیند که در اماکن مقدسه ادرار می کند دلالت بر خرج کردن مال خود در راه نادرست است.
اگر ببیند لباسش آلوده به ادرار شده است دلالت بر خرج کردن مال برای فرزندش است.
اگر ببیند در چاهی ادرار می کند دلالت بر خوردن مال حرام است.
اگر ببیند در آب ادرار می کند دلالت بر داشتن فرزند است.

قبلیادرار
بعدیادویه