یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

ادویه

آنلی بیتون می گوید:

اگر دخترى در خواب دید که همراه با غذاى خود ادویه مى‏خورد، به معناى آن است که جلب ظواهر فریبنده خواهد شد. دیدن ادویه در خواب، به معناى آن است که در راه رسیدن به لذت‏هاى مادى، از شهرت شما کم مى‏شود.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب دیدید که ادویه مى‏خورید، نشانه‏ى آن است که در کارها موفق مى‏شوید.

http://tabir.persiangig.com

قبلیادرار کردن
بعدیاذان