چهارشنبه ، ۸ تیر ۱۴۰۱

اذیت و آزار

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید مورد آزار کسی قرار گرفته اید ، نشانه آن است که دشمنان بر علیه شما به گفتگو نشسته اند.

2ـ اگر در خواب تجربه آزار دهنده ای را تحمل کنید ، نشانه آن است که می خواهید در روز بعد ، کارهایتان را با سرعت بسشتر به پیش ببرید.

قبلیاذان
بعدیارابه