سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

ارابه

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک ارابه : شانس بشما نزدیک میشود.

یک ارابه میرانید : یک ضرر مالی

یک ارابه با بار سنگین : یک شانس غیره منتظره .

یک ارابه به در خانه شما میرسد : خوشبختی استثنایی

بهمراهی شخصی که دوست دارید سوار ارابه هستید : شانس خارق العاده خواهد بود.

با خانواده در ارابه هستید : از فامیل دور به شما ارث میرسد .

سوار یک ارابه علوفه هستید :بی احترامی و ناکامی

قبلیاذیت و آزار
بعدیاراذل و اوباش