چهارشنبه ، ۸ تیر ۱۴۰۱

اراذل و اوباش

لیلا برایت می گوید:

دیدن اراذل و اوباش در خواب: نشانگر آن است که به شما زیانى خواهد رسید.

قبلیارابه
بعدیارتداد