یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

ارتداد

آنلی بیتون می گوید:

دیدن افراد مرتد در خواب، بیانگر دوستانى است که به شما ضرر مى‏رسانند. حرف‏هاى کفرآمیز، علامت بدبختى شما مى‏باشد. اگر در خواب شما را مرتد خواندند، نشان دهنده‏ى سعادتمندى در زندگى مى‏باشد.

قبلیاراذل و اوباش
بعدیارتش