سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

ارتش

لیلا برایت می گوید:

دیدن ارتش در خواب، نشانه‏ى نگرانى شما مى‏باشد. براى زن‏ها علاقه داشتن به روابط جنسى است. ارتش در حال جنگ، بیانگر ثروت بزرگ مى‏باشد و رژه ارتش، معنایش موفقیت در مسائل مالى مى‏باشد.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک ارتش : نزاع درخانواده

ارتشهای متعدد از کشورهای مختلف : پول وشادی

ارتش کشور خودتان : سودهای کوچک مالی

یک ارتش در حال جنگ : خیانت و رنج

http://tabir.persiangig.com

قبلیارتداد
بعدیارتقاء