سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

ارث

لوک اویتنهاو می گوید :

ارث : خلاص شدن از یک موقعیت ناجور

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید ارثی به شما رسیده است ، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت.

لیلا برایت می گوید:

دلیل بر آن است که طلب عقب افتادهی شما وصول میشود.

در سر زمین رویاها آمده:

به شما ارث میرسد : 1- یک مرگ در فامیل 2- در کارهایتان بسیار دقت کنید .

از یک شخص نا شناس به شما ارث میرسد : منفعت مالی

با دیگر اعضا فامیل بر سر ارث مشاجره میکنید : ضرر مالی

افراد نزدیک فامیل را به عنوان وارث انتخاب میکنید:درمشکلات غرق میشوید

به شما ارث نمیرسد : مرگ یک برادر یا یک خواهر

شما را از ارث محروم میکنند : ناکامی و شکست بزرگ

یکی از افراد خانواده را از ارث محروم میکنید : پول فراوان

دیگران از ارث محروم شده اند : یک تغییرمهم در اطراف شما رخ خواهد داد.

http://tabir.persiangig.com

قبلیارتقاء
بعدیاردک ماهی