یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

اردو

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید در هوایی آزاد مشغول خوشگذرانی در اردویی هستید ، نشانه آن است که در انتظار تغییراتی در زندگی خود هستید ، و آماده برای رفتن به سیفری طولانی و ملال آور خواهید شد.

2ـ اگر درخواب اردوگاهی ببینید ، نشانه آن است که دوستان به موقعیتهای بهتری در زندگی دست می یابید و شما به آینده ای تاریک خواهید رسید.

3ـ اگر دختری خواب ببیند در اردویی شرکت کرده است ، علامت آن است که خواستگار او برای تعیین روز ازدواج متزلزل است اما بعدها ثابت می شود که او فرد مهربانی است.

4ـ اگر دختری خواب ببیند در اردوی نظامی به سر می برد ، نشانه آن است که با اولین درخواست ازدواج خواهد کرد.

5ـ اگر زنی شوهردار خواب ببیند در اردوی سربازان به سر می برد ، نشانه آن است که دامنش لکه دار می شود و شوهرش او را طلاق می دهد.

قبلیاردکون
بعدیآب انگور