پنج شنبه ، ۹ تیر ۱۴۰۱

اردکون

* بدان که اردکون، شکوفه ای است، دیدنش در خواب دلیل بر رنج و بیماری است.

قبلیاردک ماهی
بعدیاردو