یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

اردک ماهی

آنلی بیتون می گوید:

دیدن اردک ماهى در خواب، معنایش این است که شما را به مهمانى دعوت مى‏کنند.

قبلیارث
بعدیاردکون