سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

آقونیطون

آقونیطون Aconite ٬ Common monkshood

نامهای رایج: گرگ کش،اکونیت

گیاهی علفی،پایا به ارتفاع 5/0 تا 5/1 متر،دارای ساقه ای پوشیده از برگهای بدون کرک ،گلهای درشت و آبی،سفید یا ارغوانی و خوشه ای و ریشه متورم وغده ای.

قسمتهای مورد استفاده دارویی این گیاه ریشه آن می باشد.

خواص واثرات دارویی: ضد درد،آرامبخش،ضد رماتیسم،ضداسهال،ضدسرفه.

قبلیآلاله
بعدیسیاه دانه