یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

کور

خانواده کور Capparidaceae

از نظر ظاهری شباهت زیادی به خانواده Cruciferae دارند. دارای برگهای متناوب،گلهای نر- ماده و میوه هسته،شفت یا خورجینی هستند.

کور Capparis spinosa

نامهای رایج: کبر،کبار،شوک الحمار.

گیاهی است به ارتفاع 1 تا 5/1 متر،باشاخههای کرکدار،برگها ساده و دارای دو زائده خارمانند در محل اتصال برگ به ساقه،گلهای سفید مایل به صورتی و درشت و زیبافمیوه بیضی و گوشتدار که ابتدا سبز بوده به تدریج قرمز می شود.

قسمتهای مورد استفاده دارویی این گیاه ریشه و غنچه آن می باشد.

خواص و اثرات دارویی : مدر،تب بر،ضدرماتیسم،ضدنقرس،تقویت کننده کبد و طحال،اشتهاآور.

عوارض جانبی: طبق برخی تحقیقات مصرف این میوه برای کبد مضر است.

قبلیروناس
بعدیشاه تره