یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

اسم ( الف )

دختر اختر (ستاره، نام گلی)
پسر اخـگر (پاره آتش)
دختر ارانوس (سیاره ارانوس)
پسر اردشیر (یکی از شخـصیتهای شاهـنامه)
دختر ارغوان (نام درختی که گل و شکوفه سرخ رنگ می‌دهد)
پسر اردلان (-)
دختر ارکیده (رنگ ارغوانی روشن، نام گلی)
پسر اردوان (یکی از شخـصیت‌های شاهـنامه)
دختر ارمغان (هدیه)
پسر ارژنگ (یکی از شخـصیت‌های شاهـنامه)
دختر افسار (تاج)
پسر ارسلان (شیر)
دختر افسانه (افسانه)
پسر ارشیا (سریر و تخـت)
دختر افسون (طلسم و جادو)
پسر اسفندیار (یکی از شخصیتهای شاهنامه)
دختر افشان (پاشیدن)
پسر اشکان (بنیانگذار سلسله اشکانیان)
دختر الناز (-)
پسر افشار (شریک، معاون، رفیق)
دختر انوشه (خوشبخت)
پسر افشین (نام سردار ایرانی)
دختر ایران (نام کشور ایران)
پسر امید (آرزو)
دختر ایران دخت (دختر ایران)
پسر امیر (شاه)
دختر(-)
پسر انوش (جاودان)
دختر(-)
پسر انوشیروان (نام یکی از پادشاهان ایرانی در زمان ساسانیان)
دختر(-)
پسر اورنگ (ادراک)
دختر(-)
پسر ایرج (نام یکی از شخصیتهای شاهنامه)

قبلیاسم ( آ )
بعدیاسم ( ب )