سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

اسم ( ب )

دختر بانو (خانم، متشخص، زن مجرد)
پسر بابک (یکی از شخصیت‌های شاهنامه)
دختر بلور (کریستال)
پسر باربد (نام نوازنده نامی دربار خسرو پرویز)
دختر بنفشه (گل بنفشه)
پسر بامداد (آغاز صبح)
دختر بوبک (دختر و دوشیزه هدهد، نام مرغ حضرت سلیمان)
پسر بامشاد (نام نوازنده نامی دوران ساسانیان)
دختر بوسه (بوس، بوسیدن)
پسر بامین (-)
دختر بهار (فصل بهار)
پسر بردیا (نام یک شاهزاده) (برادر کمبودجیه پسر کوروش)
دختر بهارک (بهار کوچک)
پسر برسام (یکی از سرداران یزدگرد ساسانی)
دختر بهاره (آورنده بهار)
پسر برنا (جوان)
دختر بهناز (بهترین ناز)
پسر بروز (بلند بالا، نام پسر سهراب)
دختر بهرخ (بهترین صورت)
پسر برزن (نام پهلوان ایرانی، نام پسر گرشاسب)
دختر بیتا (منحصر بفرد)
پسر بزرگمهر (یکی از شخصیتهای شاهنامه)
دختر(-)
پسر به آئین (به دین)
دختر(-)
پسر بهبد (نگهبان)
دختر(-)
پسر بهراد (-)
دختر(-)
پسر بهرام (مریخ، یکی از شخصیتهای شاهنامه)
دختر(-)
پسر بهرنگ (رنگ نیک)
دختر(-)
پسر بهروز (روز خوب و نیک)
دختر(-)
پسر بهزاد (کسی که به نیکی‌زاده شده)
دختر(-)
پسر بهمن (یازدهمین ماه ایرانی، نام یکی از شخصیت‌های شاهنامه)
دختر(-)
پسر بهمنش (دارای مش و کردار شایسته)
دختر(-)
پسر بهنام (مشهور)
دختر(-)
پسر بهنود (نام شاهان هند)
دختر(-)
پسر بیژن (یکی از شخصیتهای شاهنامه)

قبلیاسم ( الف )
بعدیاسم ( پ )