پنج شنبه ، ۹ تیر ۱۴۰۱

اسم ( ت )

دختر تارا (ستاره)
پسر تورج (یکی از شخصیت‌های شاهنامه)
دختر ترانه (آهنگ، نغمه)
پسر تهماسب (یکی از شخصیت‌های شاهنامه)
دختر ترسا (مسیحی)
پسر تهمورث (نام یکی از شاهان ایرانی)
دختر توران (نام کشور دشمن ایران در شاهنامه)
پسر تیرداد (-)
دختر توکا (نوعی پرنده)
پسر تیمور (-)
دختر تهمینه (یکی از شخصیتهای شاهنامه)
پسر(-)
دختر تینا (سفال)

قبلیاسم ( پ )
بعدیاسم ( ث )