سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

اسم ( ج )

دختر جوانه (جوان، گل جوانه)
پسر جاوید (ابدی)
دختر(-)
پسر جمشید (نام شاهی باستانی، یکی از شخصیت‌های شاهنامه)
دختر(-)
پسر جهاندار (دارنده جهان)
دختر(-)
پسر جهانشاه (شاه جهان)
دختر(-)
پسر جهانگیر (فاتح جهان)

قبلیاسم ( ث )
بعدیاسم ( چ )