شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

اسم ( د )

دختر دری (ستاره‌ای درخشان که مانند گوهر می‌درخشد)
پسر دادیه (-)
دختر دلارام (آرام دل)
پسر دارا (ثروتمند، یکی از شخصیتهای شاهنامه)
دختر دلبر (ملیح، خوش قلب)
پسر داراب (یکی از شخصیتهای شاهنامه)
دختر دلکش (جذاب)
پسر داریوش (نام یکی از شاهان هخامنشی)
دختر دریا (دریا)
پسر دانوش (-)
دختر دنیا (جهان)

قبلیاسم ( ش )
بعدیاسم ( ص )