سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

اسم ( ر )

دختر رامش (آرامش)
پسر رامبد (-)
دختر رسا (پرمعنی)
پسر رامین (-)
دختر رکسانه (روشنایی)
پسر رامتین (نوازنده معروف زمان ساسانیان)
دختر روان (روح، روان)
پسر رخشان (درخشان)
دختر رودابه (یک از شخصیت‌های شاهنامه، مادر رستم)
پسر رستان (یکی از شخصیت‌های شاهنامه)
دختر روشنک (نور کوچک)
پسر روزبه (-)
دختر رها (آزاد)
پسر(-)
دختر ریما (-)

قبلیاسم ( ض )
بعدیاسم ( ط )