یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

اسم ( س )

دختر سارا (-)
پسر ساسان (بنیانگذار عهد ساسانی)
دختر ساغر (جام شراب)
پسر سالار (رهبر)
دختر سالومه (-)
پسر سام (یکی از شخصیتهای شاهنامه)
دختر ساناز (نام گلی)
پسر سامان (خانه، سامان)
دختر سایه (سایه)
پسر سامی (بالا مقام)
دختر سپیده (نور اول صبح)
پسر سپهر (آسمان)
دختر ستاره (ستاره)
پسر سروش (-)
دختر سروناز (زن زیبا، درخت سروناز)
پسر سنجر (شاهزاده)
دختر سمن (یاسمن)
پسر سهراب (یکی از شخصیت‌های شاهنامه) (فرزند رستم)
دختر سمیلا (-)
پسر سیامک (مرد سیاه مو)
دختر سمیرا (-)
پسر سیاوش (یکی از شخصیت‌های شاهنامه)
دختر سنا (-)
پسر(-)
دختر سودابه (یکی از شخصیت‌های شاهنامه)
پسر(-)
دختر سوری (رز قرمز)
پسر(-)
دختر سوزان (شعله ور، درحال سوختن)
پسر(-)
دختر سوسن (نام گلی)
پسر(-)
دختر سوگند (قسم خوردن)
پسر(-)
دختر سپتا (-)
پسر(-)
دختر سیما (صورت، رخ)
پسر(-)
دختر سیمین (نقره ای)

قبلیاسم ( ع )
بعدیاسم ( غ )