پنج شنبه ، ۹ تیر ۱۴۰۱

اسم ( ش )

دختر شادان (شاد)
پسر شاپور (یکی از شخصیت‌های شاهنامه)
دختر شادی (شادی، خوشحالی)
پسر شاهرخ (صورت شاه)
دختر شاهین (سلطنتی)
پسر شاهکام (خواست شاه)
دختر شبنم (شبنم) (ژاله)
پسر شاهین (باز) (پرنده‌ای کوچک‌تر از عقاب)
دختر شراره (جرقه)
پسر شایا (سزاوار)
دختر شروین (-)
پسر شایان (سزاوار)
دختر شعله (شعله، آتش)
پسر شروین (-)
دختر شکوفه (شکوفه)
پسر شهاب (ستاره دنباله دار)
دختر شکوه (جلال، زرق و برق)
پسر شهباز (شاهین دربار)
دختر شوکا (نوعی آهو)
پسر شهرام (نام پادشاهی)
دختر شهربانو (بانوی شهر)
پسر شهرداد (هدیه شهر)
دختر شهرزاد (زاده شهر)
پسر شهروز (رودی بزرگ)
دختر شهرناز (عشق شهر)
پسر شهریار (شاه)
دختر شهزاده (شاهزاده)
پسر شهیار (دوست شاه)
دختر شهلا (زن سیاه چشم)
پسر(-)
دختر شهناز (عشق شاه)
پسر(-)
دختر شیدا (-)
پسر(-)
دختر شیده (آفتاب، درخشان)
پسر(-)
دختر شیرین (ظریف، شیرین)
پسر(-)
دختر شیرین بانو (زن شیرین و حساس)
پسر(-)
دختر شیفته (افسون شده)
پسر(-)
دختر شیما (-)
پسر(-)
دختر شیوا (فریبا)

قبلیاسم ( خ )
بعدیاسم ( د )