یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

اسم ( غ )

دختر غزال (آهوی کوهی)
پسر(-)
دختر غزاله (آهوی کوهی)
پسر(-)
دختر غمزه (طنازی)
پسر(-)
دختر غنچه (غنچه گل)

قبلیاسم ( س )
بعدیاسم ( ف )