شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

اسم ( ف )

دختر فرانک (یکی از شخصیتهای شاهنامه)
پسر فرامرز (یکی از شخصیتهای شاهنامه)
دختر فرحناز (خوشی)
پسر فربد (راست)
دختر فرخنده (شاد)
پسر فرجاد (عالی)
دختر فرزانه (عاقل)
پسر فرخ (شاد)
دختر فرشته (فرشته، پری)
پسر فرخزاد (شاد به دنیا آمده)
دختر فرناز (عشوه گر)
پسر فرداد (-)
دختر فرنگیس (یکی از شخصیت‌های شاهنامه)
پسر فردوس (بهشت)
دختر فروزان (درخشان)
پسر فردین (-)
دختر فروزنده (درخشان)
پسر فرزاد (تولد باشکوه)
دختر فروغ (روشنی)
پسر فرزام (سزاوار)
دختر فریبا (ملیح)
پسر فرزان (عاقل)
دختر فریده (پرارزش)
پسر فرزین (دانا)
دختر فرین (ستوده)
پسر فرشاد (شاد)
دختر فیروزه (فیروزه)
پسر فرشید (-)
دختر فیلا (عاشق)
پسر فرناز (بالا)
دختر(-)
پسر فرود (یکی از شخصیت‌های شاهنامه)
دختر(-)
پسر فروهر (جوهر)
دختر(-)
پسر فرهاد (یکی از شخصیت‌های شاهنامه)
دختر(-)
پسر فرهنگ (فرهنگ)
دختر(-)
پسر فرهود (-)
دختر(-)
پسر فریبرز (یکی از شحصیت‌های شاهنامه)
دختر(-)
پسر فرید (منحصر بفرد)
دختر(-)
پسر فریدون (یکی از شخصیت‌های شاهنامه)
دختر(-)
پسر فیروز (پیروز، پیروزی)

قبلیاسم ( غ )
بعدیاسم ( ق )