یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

اسم ( م )

دختر مانا (مانند)
پسر مازیار (-)
دختر ماندانا (نام یک شاهزاده)
پسر ماکان (-)
دختر مانی (نقاشی که خود را پیامبر معرفی کرد)
پسر مانی (نقاشی که خود را پیامبر معرفی می‌کرد)
دختر ماهدخت (وجوه ماه)
پسر منوچهر (یکی از شخصیتهای شاهنامه)
دختر ماهرخ (کسی که صورتش مانند ماه باشد)
پسر مهبد (-)
دختر مرجان (مرجان)
پسر مهراب (یکی از شخصیتهای شاهنامه)
دختر مرجانه (مرجان)
پسر مهران (یکی از شخصیتهای شاهنامه)
دختر مرمر (مرمر)
پسر مهرداد (هدیه آفتاب)
دختر ملکه (ملکه)
پسر مهرزاد (نوزاد آفتاب)
دختر منیژه (یکی از شخصیتهای شاهنامه)
پسر مهرک (یکی از شخصیتهای شاهنامه)
دختر مروارید (مروارید)
پسر مهرنگ (رنگ آفتاب)
دختر مریم (گل مریم)
پسر مهیار (یکی از شخصیتهای شاهنامه)
دختر مژده (خبر خوش)
پسر میلاد (تولد)
دختر مژگان (مژه ها)
پسر(-)
دختر مستانه (مست)
پسر(-)
دختر می‌شا (-)
پسر(-)
دختر مونا (نام یک الهه)
پسر(-)
دختر مهتا (مثال ماه)
پسر(-)
دختر مهتاب (مثال ماه)
پسر(-)
دختر مهر انگیز (مهر انگیز)
پسر(-)
دختر مهرناز (نور آفتاب)
پسر(-)
دختر مهرنوش (-)
پسر(-)
دختر مهری (خورشید، مهربان)
پسر(-)
دختر مهسا (ماه، مهتاب)
پسر(-)
دختر مهستی (درخت گل یاس)
پسر(-)
دختر مهشید (-)
پسر(-)
دختر مهناز (نور ماه، شکوه ماه)
پسر(-)
دختر مهنوش (-)
پسر(-)
دختر مهوش (مثال ماه، زیبایی)
پسر(-)
دختر مهین (دختر ماه)
پسر(-)
دختر می‌ترا (نام یک الهه)
پسر(-)
دختر می‌نا (مینا)
پسر(-)
دختر می‌نو (-)

قبلیاسم ( ل )
بعدیاسم ( ن )