سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

اسم ( ن )

دختر نازآفرین (شوق آفرین)
پسر نامدار (مشهور)
دختر نازگل (گل زیبا)
پسر نامور (مشهور)
دختر نازنین (خوش قلب)
پسر نریمان (یکی از شخصیتهای شاهنامه)
دختر نازی (زیبا)
پسر نوری (روشنایی)
دختر نازیلا (زیبا)
پسر نوشزاد (بشادی زائیده شده)
دختر ناژین (نام یک درخت)
پسر نوید (خبر خوش)
دختر ناهید (ونوس، ستاره زهره)
پسر نمی‌ا (کوچک)
دختر ندا (صدا)
پسر نیوشا (شنونده)
دختر نرگس (نام گلی)
پسر(-)
دختر نسترن (نام گلی)
پسر(-)
دختر نسرین (رز وحشی)
پسر(-)
دختر نغمه (ترانه، آهنگ)
پسر(-)
دختر نگار (خوش قلب)
پسر(-)
دختر نگاه (نگاه)
پسر(-)
دختر نگین (سنگ روی انگش‌تر و جواهرات)
پسر(-)
دختر نوا (نوا)
پسر(-)
دختر نوش آفرین (شادی خلق)
پسر(-)
دختر نوشین (شیرین)
پسر(-)
دختر نهال (نهال)
پسر(-)
دختر نیکو (خوب، زیبا)
پسر(-)
دختر نیکی (خوبی)
پسر(-)
دختر نیلوفر (نام گلی) (زنبق آبی)
پسر(-)
دختر نیوشا (شنونده)

قبلیاسم ( م )
بعدیاسم ( و )