شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

اسم ( ه )

دختر هدیه (هدیه)
پسر هرمز (یکی از شخصیتهای شاهنامه)
دختر هستی (وجود)
پسر هوتن (-)
دختر هما (پرنده‌ای افسانه ای)
پسر هوشمند (دانا)
دختر هنگامه (حیرت انگیز)
پسر هوشنگ (یکی از شخصیتهای شاهنامه)
دختر(-)
پسر هوشیار (دانا)
دختر(-)
پسر هومان (یکی از شخصیتهای شاهنامه)
دختر(-)
پسر هومن (نیک اندیش)

قبلیاسم ( و )
بعدیاسم ( ی )